Latvian rights SOS

To the President and the Cabinet of Ministers of the Latvian Republic. Latvian Society Peoples Rights SOS declaration at Mārteņi blot, Year 12 014, 5th of November 14.00-17.00. Press Conf. 16.00. (The time sign notices the indigenous nature of Latvians in Latvia adding 10.000 years to the modern calendar) Similar document – to the Parliament of Latvia – Saeima, 4th of December

Download PDF fr nov 12014 Latvian Society rights SOS decl English

In accordance with the UN declaration on the Rights of Indigenous People    http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Latvian Society videos in English, 5.11.2014

Latvian Society Peace Comissioner Pr. Chris Busby´s speach

Latvian Society Peoples Rights SOS declaration

Pr. C. Busby talks about Latvian Society efforts on the Alex Jones show, 5.01.2015. Min 35

Latvian Indigenous Rights Life Space Property Take-back Declaration III in Latvian but You are free to Google Translate it to any Language

LATVIEŠU GODA TIESAS īpašumu deklarācija III.

Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesas, īsāk LATVIEŠU GODA TIESAS, lēmumi 12015. g. 15. oktobrī

Latviešu Goda Tiesas (vēlāk saukta TIESA) lēmumi sakarā ar šobrīd pastāvošās Latvijas Republikas 4. maija valsts sistēmisko noziegumu izveidojot iekārtu PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpu (īpašumu- / īres- / sabiedrisko telpu) sistēmiskai ekspropriācijai.

TIESA piekrīt Pilsoņu Kongresa 25 gadu svinībās izteiktajam Rīcības Komitejas secinājumam, ka organizētas noziedzības un padomju nomenklatūras savienība pedējos 25 gadus īstenojusi Latvijas pilsoņu interesēm neatbilstošas reformas, kas sistēmiski joprojām turpina realizēt Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU genocīdu.

TIESA piebilst ka LR 4. maija valsts nav īstenojusi ANO Pamatiedzīvotāju Deklarācijā likumdošanā valstij uzliktos pienākumus PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesību nodrošināšanai.

TIESA informē ka neviena partija nav atbildējusi uz Latviešu Biedrības 29. maijā un 30. jūnijā Saeimai iesniegtajiem dokumentiem tikumīga tiesiskuma (atrodams LaBie.lv) izveidei Latvijā un tādējādi paši apstiprinājuši savu rīcībspēju trūkumu.

TIESA lemj sekojošus steidzamus rīkojumus LR 4. maija valsts izpildvarai, lai atjaunot Latvijas suverenitāti un īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības

TIESA nolemj ka

1. pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM genocidālās Tiesu sistēmas daļas ir jānosaka un jānomaina uz vērtīgām, īstenojot PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesu lēmumus dzīvē

2. pašvaldību un valsts administratīvajām struktūrām ir jāpalīdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM netraucēti labklājīgi dzīvot Dzimtenē, aizsargājot PAMATIEDZĪVOTĀJUS no globālām korporācijām

3. PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās pašnoteikšanās struktūras rīko pašvaldību un valsts izpildvaras

4. PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās pašnoteikšanās struktūras sastāv no ķēniņiem/-nēm kas pārstāv viņus/-as izraudzījušās dzimtas un PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda tiesām

5. pašvaldībām un valsts institūciju darbiniekiem ir jāzin PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un jāīsteno tās Latviešu Goda Tiesa www.LaBie.lv 2 no 3

6. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves līmeni ir jāpaaugstina un to pazeminošas darbības nav pieļaujamas

7. Latviešu Goda Tiesa pieņem savā aizsardzībā dzīvojamās un sabiedriskās telpas kuru izmantošanā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir radušās domstarpības ar valsts/korporācijas varas struktūrām

8. Latviešu Biedrība piesaista līdzekļus lai īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves un sabiedrisko telpu izdevumu apmaksu pārejas procesā uz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālas centrālbankas un komercbankas izveidošanu

9. PAMATIEDZĪVOTĀJI var savas dzimtas/kopienas eksistenciālām vajadzībām pārņemt neapdzīvotas telpas

10. Latviešu Biedrība katrā Latvijas novadā veido kopas kas līdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM katrā novadā apsaimniekot vismaz 999 hektāru zemju kurās krīzē nonākušie PAMATIEDZĪVOTĀJI var netraucēti dzīvot pēc savu senču tikumiem. Rīgā viena tāda teritorijas daļa ir Lucavsala, uz Daugavas – vieta senču tradīciju kopšanai un kultūras mantojuma nodošanai nākamajām paaudzēm.

11. valstij un bankām ir jāfinansē PAMATIEDZĪVOTĀJU struktūru atjaunošana. Valstij ir jāpiešķir līdzekļi Latviešu biedrībām lai veiktu PAMATIEDZĪVOTĀJU glābšanas un re-emigracijas darbus

12. valstij un bankām ir jāfinansē iespēja atgūt vēsturiskās Latviešu biedrību telpas PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanai, kā tas ir veikts Žīdu kopienas interešu īstenošanai. Piem. Torņakalna Latviešu biedrības ēka Pārdaugavā ir vēsturisks Latviešu biedrības nams, tāpat Latviešu biedrību īpašumā nododamas visas Gaismas pilī parvākušās bibliotēku ēkas un arī nams Skolas ielā 32. Latvijas Republikas 4. maija valsts institūcijām ir jāveic šo apstākļu faktiska leģitimizācija

13. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības netraucēti pulcēties un visiem kultūras, kongresu un koncertu namiem, baznīcām un bibliotēkām, kā arī skolām ir jēpiešķir telpas PAMATIEDZĪVOTĀJU sapulcēm par brīvu. Baznīcu zvani vēsturiski bijuši un arī tagad ir nododami PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanā PAMATIEDZĪVOTĀJU trauksmes sludināšanai glābēju pulcināšanai

14. sistēmiskā genocīdā no Latvijas izdzīvoto PAMATIEDZĪVOTĀJU re-emigrācija ir būtisks valsts uzdevums un tā īstenošanai jārod līdzkļi atsakoties no bēgļu uzņemšanas, kas ir okupācijas darbība

15. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli, ar kura ērtu pieejamību valstij PAMATIEDZĪVOTĀJI ir jāapgādā

16. valstij ir jānodrošina PAMATIEDZĪVOTĀJIEM iespēja pašiem emitēt naudu, līdztiesīgi ar ārzemju banku īpašniekiem Latvijā, nepieļaujot etnisko diskrimināciju finanšu pieejamībā

17. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli – Latvijas IRus, kurus PAMATIEDZĪVOTĀJI paši izveido vedot dzimtu grāmatvedību un kuri valsts institūcijām ir jākonvertē uz SVF un BIS naudām, attiecībā 1 LIR = 1 Euro

18. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas ir neaizskaramas un valsts struktūras tās sargā

19. dzīvesvietas kurās dzīvo PAMATIEDZĪVOTĀJI ir uzskatāmas par PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumu

20. tiem PAMATIEDZĪVOTĀJIEM kuriem nav dzīvesvietas, tā jānodrošina labklājības līmenī

21. katram PAMATIEDZĪVOTĀJAM piešķirama vienreizēja kompensācija par senču īpašumiem 100.000 LIR

22. PAMATIEDZĪVOTĀJU bērni ir PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu aizsardzībā un tikai tad, kad dzimtas un PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesu aizsardzības iespējas ir izsmeltas, bērna tiesībās var iejaukties valsts (nevis korporācijas)

23. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu visas būtiskās vajadzības sedz valsts un pašvaldības

24. valstij PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir jāizmaksā kompensācija par ilglaicīgo sistēmisko genocīdu

25. PAMATIEDZĪVOTĀJI paši nosaka izglītības programmas savai nākamai paaudzei

26. valsts finansē PAMATIEDZĪVOTĀJU svētvietu būvi un atjaunošanu

27. Latviešu Biedrība rīko Finanšu ministriju – lai centrālbanka kļūtu PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojāla Latviešu Goda Tiesa www.LaBie.lv 3 no 3

28. Latviešu Biedrība rīko Finanšu ministriju veidot PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālas komercbankas

29. Latviešu Biedrība rīko Aizsardzības ministriju būt PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālai

30. Latviešu Biedrība rīko Izglītības ministriju veidot PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālu izglītību un zinātni

31. Latviešu Biedrība rīko Kultūrs ministriju veidot PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālus mēdijus

32. Latviešu Biedrība rīko Ekonomikas un Tieslietu ministriju veidot PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālu Latvijas resursu izmantošanas sistēmu

33. Spēkā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumus īstenojoši likumi

34. Varā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS sargājošas izpildvaras

35. Dievā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU ticība

36. Mīlā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS mīlošie

Šo lēmumu netraucētai īstenošanai TIESA iesaka PAMATIEDZĪVOTĀJIEM apzīmēt savu dzīvesvietu vai PAMATIEDZĪVOTĀJIEM būtiskas sabiedriskās vietas ar īpašām zīmēm, kas norāda uz to PAMATIEDZĪVOTĀJIEM būtisko statusu. Zīme ir apaļa vai astoņstūris.

Šie TIESAS lēmumi ir izplatāmi visā pasaulē atbalsta gūšanai Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un iedvesmai citu Tautu PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. 15.10.12015 lēmumu parakstītāji Latviešu

Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesas 9 tiesneši